Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu

Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporunda, Türkiye’nin bilgi ekonomisine geçiş sürecinde, ekonomik istikrarı korumak, ekonomik büyümeyi yüksek ve sürdürülebilir kılmak, istihdamı artırmak gibi makroekonomik öncelikler kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade etmenin sağlayacağı fırsatlar ele alınacaktır. Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu, GSYH büyüklüğü, işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve doğrudan yabancı yatırım gibi temel ekonomik göstergeler ile üretim yapısı, işgücü piyasası yapısı ve ihtiyaçları, eğitim sistemi ve nüfus yapısı gibi alanlardaki 2023 yılına ilişkin projeksiyonlar ve Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Hükümet Programı gibi temel politika belgeleri dikkate alınarak hazırlanacaktır.

Tüm alanlar zorunludur.

12 + 8